POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo,

w związku z tym, że od 25 maja 2018r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przekazujemy Państwu informacje dotyczące danych osobowych.

Poniższe informacje przekazujemy wyłącznie w celach informacyjnych, nie jest wymagane od Pani/Pana żadne działanie lub kontakt z Paweł Szymoniak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Produkcyjno – Handlowo-Usługową „ Marlux- Plus” Paweł Szymoniak, 32-425 Trzemeśnia 73

Informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest  Paweł Szymoniak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Produkcyjno – Handlowo Usługową „Marlux- Plus” Paweł Szymoniak, 32-425 Trzemeśnia 73, NIP:681-181-57-62

 

1)      Cel i podstawa przetwarzania

 

 1. a) W przypadku chęci zawarcia lub zawarcia umowy Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
 • W przypadku kontaktu w celu zawarcia umowy, Pana/Pani dane przetwarzamy w celu podjęcia na Pana/Pani żądanie działań przed zawarciem umowy, np. prowadzenia negocjacji lub przedstawienie oferty (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • W przypadku zawarcia z Panem/Panią umowy, dane niezbędne do jej zawarcia i wykonania przetwarzamy w celu jej zawarcia i wykonania (m.in. kontaktu w związku z jej wykonywaniem, potwierdzeniem płatności) i na jej podstawie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze m.in. obowiązków podatkowych, wystawiania faktur VAT, rozpatrywania reklamacji, spełnienia obowiązku informacyjnego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 

Ponadto Twoje dane osobowe będę przetwarzane:

 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest archiwizacja dokumentacji,
 • w celu ewentualnego ustalenia,dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),którym jest wówczas ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami,
 • w celu marketingu własnych produktów i usług na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest marketing własnych produktów i usług.

 

 1. b) Informacje handlowe

 

Jeżeli wyraził Pan/Pani na to zgodę Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych na podstawie Pana/Pani zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

 1. c) Kontakt telefoniczny

 

W przypadku kontaktu przez Pana/Panią drogą telefoniczną, w sprawach, które nie są związane z wykonywania umowy, dane osobowe przekazane przez Pana/Panią są przetwarzane w celu obsługi żądania lub zgłoszonego zapytania. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na obsłudze żądań i zapytań w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. Pana/Pani dane osobowe są również przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia,dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),którym jest wówczas ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami.

 1. d) Prowadzenie korespondencji tradycyjnej oraz za pośrednictwem e-mail

 

W przypadku kierowania przez Pana/Panią do Administratora korespondencji e-mail bądź tradycyjnej, która nie jest związana z wykonywaniem umowy, dane osobowe w  niej zawarte są przetwarzane w celu obsługi żądania lub zgłoszonego w korespondencji zapytania. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu korespondencji oraz obsługi żądań i zapytań w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. Pana/Pani dane osobowe są również przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia,dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),którym jest wówczas ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami.

 1. e) Kontakt pracowników kontrahenta lub Klienta

 

W przypadku, kiedy kontaktuje się Pan/Pani z nami telefonicznie lub mailowo w związku z zawartą z Pana/Pani pracodawcą umową lub czynnościami podejmowanymi na jego żądanie przed zawarciem umowy- uzyskane w ten sposób dane przetwarzamy w celu wykonania zawartej umowy oraz podjęcia czynności na jego żądanie przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także w celu dochodzenia, obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jeżeli kontaktuje się Pan/Pani z nami w innej sprawie niż zawarta umowa, Pana/Pani dane przetwarzamy w celu odpowiedzi na zadane pytanie lub rozwiązania sprawy, z którą się do nas Pan/Pan zwraca oraz w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie lub rozwiązanie sprawy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz dochodzenie i obrona przed roszczeniami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2)Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

 

W zakresie, w jakim przetwarzanie Pana/Pani danych następuje w celu zawarcia i wykonania umowy, podanie przez Pana/Pani danych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. Ich podanie ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

W zakresie, w jakim przetwarzanie Pana/Pani danych następuje na podstawie zgłoszenia przez Pana/Panią żądania podjęcia przez nas działań przed zawarciem umowy, podanie przez Pana/Pani danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wykonania wnioskowanych przez Pana/Panią działań.

Możemy również żądać podania przez Pana/Pani danych, jeżeli jest to niezbędne do wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych.

W przypadku, kiedy kontaktujesz się z nami w celu zadanie pytania lub wskazania sprawy do rozwiązania podanie przez Pana/Pani danych umożliwiających kontakt zwrotny jest dobrowolne, jednak konieczne do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub rozwiązania przedstawionej sprawy.

Podanie danych niezbędnych do wysłania informacji handlowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przesyłania informacji handlowych. Ich niepodanie uniemożliwia przesłanie informacji handlowych

3)Odbiorcy danych

 

Twoje dane osobowe możemy udostępniaćpodmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu np.: firmom prawniczym, informatycznym, zapewniającym dostęp do poczty mailowej, operatorom pocztowym. Administrator udostępni również Pana/Pani dane sytuacji, kiedy będzie to konieczne z uwagi na ciążący na nim obowiązek.

4)Przekazywanie danych do Państwa Trzecich

 

Nie przekazujemy Pana/Pani danych poza teren UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5) Czas przetwarzania danych

 

Pana/Pani dane:

 1. a) pozyskane na podstawie Pana/Pani żądania do podjęcia przez Administratora działań przed zawarciem umowy przetwarzamy przez czas niezbędny do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie,
 2. b) pozyskane w celu zawarcia i wykonania umowy przetwarzamy aż do czasu jej wykonania,
 3. c) przetwarzane w celu realizacji prawnego obowiązku- aż do czasu jego wykonania,
 4. d) przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora- do czasu jego wypełnienia lub zgłoszenia przez Pana/Pani skutecznego sprzeciwu,
 5. e) przetwarzane na podstawie Twojej zgody- aż do czasu jej wycofania.

Powyższe okresy przetwarzania mogą zostać przedłużone maksymalnie o czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Po tym okresie dane osobowe zostaną zanonimizowane lub usunięte.

6) Twoje prawa:

 

Informujemy, że przysługuje Ci:

a)prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

 

 1. b) prawo do sprostowania(poprawiania) swoich danych

 

 1. c) prawo do usunięcia danych.

 

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

 1. d)ograniczenia przetwarzaniadanych

 

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 1. e)prawo do wniesienia sprzeciwuwobec przetwarzania danych:

 

Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinnaś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. f)prawo do przenoszenia danych:

 

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv” dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

 1. g)prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. h)prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku chęci realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt osobisty, za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź e-mail z wykorzystaniem następujących danych:

Paweł Szymoniak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Produkcyjno – Handlowo- Usługową  „Marlux- Plus” Paweł Szymoniak, Trzemeśnia 73, 32-425 Trzemeśnia

e-mail:  anifol1@wp.pl

(od poniedziałku do piątku w godz. 7-16).

 

Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany

 

Informuję, iż nie będziemy podejmować wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie będziesz podlegał profilowaniu.